Privacy

Privacyverklaring Colour and Books

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Colour and Books persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Colour and Books inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Colour and Books zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de Colour and Books nieuwsbrief is:

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de website www.colourandbooks.com/network is

WordPress foundation 
wordpress.org
dpo@wordcamp.org

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor e-mailcontact en ander klantcontact is:

Go Daddy nl 085-8883143
Scottsdale, Arizona, U.S.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Colour and Books verwerkt de volgende persoonsgegevens: Algemene persoonsgegevens
achternaam
voornamen
adres
e-mailadres
telefoonnummer

Verwerkingsgrond

Colour and Books verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Colour and Books met betrokkene heeft gesloten
Colour and Books een wettelijke verplichting dient na te komen
een gerechtvaardigd belang van Colour and Books, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Colour and Books aan betrokkene.
Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
facturatie
afleveren producten (boeken) of diensten (pre-press)
informatie over wijzigen producten en diensten
marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
telefonisch contact, e-mailcontact
uitvoering wettelijke verplichtingen
Delen van persoonsgegevens met derden

Colour and Books verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Colour and Books blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Colour and Books zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijke grondslag: Colour and Books houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Marketingdoeleinden: onbepaalde tijd, of tot betrokkene verzoekt de gegevens te wissen
Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: onbepaalde tijd, of tot p betrokkene zich uitschrijft
Telefonisch contact: onbepaalde tijd, of tot betrokkene verzoekt de gegevens te wissen
Informeren over wijzigingen van diensten: onbepaalde tijd, of tot betrokkene verzoekt de gegevens te wissen

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via telefoon of e-mail. Colour and Books zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Colour and Books gebruikt cookies op Colourandbooks.com op uw computer via de filmpjes op colourandbooks.com.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Colourandbooks.com en de nieuwsbrief plaatsen cookies om te kunnen zien in welke landen de website en de nieuwsbrief geopend worden en hoelang bezoekers op de website blijven. Colours and books kan niet zien welke personen de website bezocht hebben of de nieuwsbrief geopend hebben.

Beveiliging van de door Colour and Books vastgelegde persoonsgegevens

Colour and Books neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Colour and Books. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Colour and Books onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Colour and Books meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Colour and Books onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Sebastiaan Hanekroot via studio@colourandbooks.com

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Sebastiaan Hanekroot schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.